Miljø og forurensning

Miljø, forurensning og industri som fagområde omfatter de fleste former for utslipp og konsekvensvurderinger av disse, samt kontroll, revisjon og dokumentasjon av industrielle prosesser.

Aquateams dyktige team jobber løsningsorientert for å fremme fremtidsrettede og kostnadseffektive løsninger.

Kjemikalier

Helse- og miljøfarlige kjemikalier representerer en alvorlig trussel mot biologisk mangfold, matforsyning og helse for kommende generasjoner. Brukernes ansvar for å redusere risiko ved håndtering og bruk av kjemikalier krever en bred tverrfaglig kompetanse som Aquateam innehar.

2015-11-16 14.58.48

Aquateam kan tilby sine tjenester bl.a. i forbindelse:

  • Miljørisikovurderinger av utslipp, både kontinuerlige utslipp og uhellsutslipp, samt ”gamle synder”.
  • Kjemikaliers vei innen prosessanlegg og mulighet for å ende opp i vannrenseanlegg og/eller i avløpsvann
  • Vurdering av kjemikaliers miljøegenskaper for å finne best egnede løsning både mht. miljø og prosess
  • definere en bedrifts miljømål
  • Undersøkelser i laboratorium

Miljørisikovurdering

Aquateam har arbeidet med risikovurderinger i nasjonal og internasjonal sammenheng siden 1990.  Vi er et tverrfaglig team av høyt kvalifiserte spesialister, og vi bistår sentrale myndigheter, kommuner og bedrifter med risikovurdering av mulige miljøproblemer, slik som utslipp av diverse kjemikalier, miljøgifter, næringssalter, partikler og organisk stoff til vann, forurenset grunn, og utslipp til luft (luktproblemer), samt påslipp fra industri til kommunalt nett. Problembeskrivelse og analyser av forurensningskilden(e) gjøres enten basert på eksisterende bakgrunnsinformasjon eller ved at Aquateam gjennomfører en miljøundersøkelse. Aquateams laboratorium er spesielt opprettet for dette formålet. Vi gjennomfører bla screening giftighetstester (alger og bakterier) og vurderinger av bionedbrytbarhet og potensielt bioakkumulerbare substanser (PBS) i utslippsvann. Vi gjennomfører en Transport/spredningsanalyse som beskriver mulige eksponeringsveier til mennesker og miljøet, samt en Effektanalyse mht. human eksponering og økotoksisitet. Vurderingene gjøres iht gjeldende retningslinjer (Klifs retningslinjer for risikovurdering forurenset grunn, marine sedimenter, tilstandsklasser, EUS TGD, etc.), og resultater fra nyere FoU vurderes inkludert. Vi gjennomfører også risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS).

Forurenset grunn, vann, hav og sjøbunn

 

Spisskompetanse innen kjemikalie-, konsekvens- og risikovurderinger gir Aquateam solid kompetanse også i forhold til forurenset grunn og sedimenter. Aquateams innsikt i forskrifter og myndighetskrav gjør Aquateam til en god partner i forprosjekter, ved kartlegging, prosjektering og ved utforming av søknader.

Våre dyktige feltarbeidere sikrer riktig prøvetaking og at resultatene tolkes riktig.

Les mer om Forurenset grunn, vann, hav og sjøbunn.

Vannforekomster

Aquateam har lang erfaring med vurdering av miljøtilstand for ferskvanns- og sjøvannsforekomster. Vi vurderer vannforekomster som drikkevannskilder og i resipientsammenheng. Vi skreddersyr prøveprogrammer (prøvetaking, analyser, vannføringsmålinger, opplegg for identifikasjon av forurensningskilder), sammenstiller data, utarbeider trendvurderinger og klassifisering ihht Vannforskriften. Vi gjennomfører også spesielle limnologiske undersøkelser (eutrofitilstand, avdekke fare for algetoksiner, årsak til fiskedød, problemer ved tilførsel av organisk stoff, miljøgifter og mudring, etc.), marine undersøkelser (havneområder, utslipp fra offshore-installasjoner), spesielle undersøkelser med hensyn på miljøgifter, samt helhetlig vassdragsvurdering iht EUs vannrammedirektiv (vannkvalitet, tilførsler og tiltak).

Miljøovervåking

Aquateam er en god samarbeidspartner i forbindelse med miljøovervåking. Aquateam sørger for riktig prøvetaking og design av kartlegging og overvåking.

Industri

 

Aquateam har lang erfaring med rensing av alle typer prosessvann og avløpsvann fra industri i Norge og internasjonalt.  Noen eksempler er rensing av avløpsvann fra næringsmiddelindustri, treforedling, kjemisk industri, flyavisingsplattformer.  Vi har også jobbet mye med vurdering av tilleggsavgifter ved utslipp av industriavløp til kommunalt ledningsnett.  Som rådgivere dekker vi hele området fra forbehandling, rensing for utslipp til kommunalt ledningsnett, rensing for utslipp til resipient, til rensing for delvis gjenbruk eller fullt gjenbruk (nullutslipp) av vannet i industriprosessen.  Vår prosesskompetanse omfatter biologisk rensing, kjemisk rensing, inndamping, avanserte oksidasjonsprosesser, separasjonsprosesser og kombinasjoner av disse.  Vi utfører benkeskala (treatability) og pilotskala tester, driftsassistanse, igangkjøring av anlegg, samt skisseprosjektering og forprosjektering.  

Teknologivurderinger

 

Aquateam vurderer teknologiske løsninger for leverandører, myndigheter og sluttbrukere, både nasjonalt og internasjonalt.  I tillegg til vurderinger basert på eksisterende data blir det ofte gjennomført forsøk i laboratorieskala, pilotskala eller fullskala.  Aquateam disponerer eget forsøkslaboratorium.  Basert på vår unike kompetanse innenfor miljøteknologi hjelper vi bedrifter med å utvikle, teste og dokumentere nye miljøteknologiprodukter. Vi utarbeider også prosjektsøknader for at bedriftene skal få offentlige tilskudd til forskning og utvikling.  Flere av de produktene vi har jobbet med har hatt stor suksess på verdensmarkedet.   Innenfor biologiske renseprosesser utfører vi verifisering av miljøteknologi (ETV – Environmental Technology Verification).