Petroleum

valhall 097

Vann er i dag betraktet som en ressurs i oljeindustrien.  Fra injeksjonsvann for trykkstøtte til produsertvann som skal slippes ut eller re-injiseres gjennom PVRI (reinjeksjon av produsertvann). Det er egne utfordringer tilknyttet dette verdifulle vannet. Reservoarforsuring, opprettholdelse av injektivitet, biofouling og identifisering og verifisering av passende teknologier for å nå de stadig strengere og viktige utslippskravene fra myndighetene. Håndtering av vann er ofte en nøkkel i en effektiv oljeprodukesjon. Med mer enn 30 års erfaring i vannbehandling målrettet mot petroleumsindustrien gir Aquateam kompakte og helhetlige løsninger gjennom vår tverrfaglig gruppe av eksperter for å løse dagens og morgendagens utfordringer.

Miljø

Aquateam har lang erfaring med økotoksikologiske studier og miljørisikovurderinger knyttet til kjemikalier som benyttes onshore og offshore og vanlige komponenter i utslipp fra oljeindustrien. I norsk petroleumssektor går de fleste utslipp til marint miljø. Oslo- og Paris Kommisjonen (OSPARCOM) har utarbeidet eget regelverk for sitt arbeid med bruk av harmoniserte marine økotoksikologiske tester, med utfylling av HOCNF/ Harmonised Offshore Chemicals Notification Format) og med miljøvurderinger utført i henhold til CHARM (Chemical Hazard And Risk Assessment Model). Aquateam tok sammen med TNO (Nederland) i 1993 initiativ til utvikling av CHARM-modellen og har siden vært involvert i arbeid knyttet til implementeringen. Aquateam har også bred erfaring i økotoksikologisk testing og risk-baserte vurderinger (EIF og andre) av utslipp fra industrien. Aquateam gjennomfører teknologivurderinger i forhold til BAT og helhetlige vurderinger mht. helse- og miljø i forhold til utslipp til vann og luft og energiforbruk.

Injeksjonsvann

Som en sekundær gjenvinningsmetode i oljefelt behandles vann ved å fjerne partikler, oksygen og bakterier før det injeseres i reservoaret.  Håndtering av store mengder vann som må opprettholde høy kvalitet til enhver tid skaper noen utfordringer. Utfordringene fra denne prosessen er bl.a.  å 

 • opprettholde filtereffektivitet for å kunne fjerne partikler
 • opprettholde kontroll av bakterievekst i injeksjonsvann for å forhindre biofouling og korrosjon i rørledninger og prosess utstyr
 • sikre høy kvalitetsvann for trykkstøtte

Aquateam har en bred erfaring i å gjennomføre studier for filtereffektivitet, injektivitet, kontroll av biofouling og valg av biocider og i å gjennomføre rørledningsundersøkelse når vannet skal føres over lengre distanser.  Gjennom vår erfaring med injeksjonsvann, leverer vi helhetlige løsninger for overvåking og håndtering.

Teknologivurderinger

Aquateam har lang erfaring med teknologivurdering innen vannrensing, prosesskontroll og overvåking innen petroleumssektoren. Fokus har vært på rensing av produsert- og ineksjonsvann onshore, offshore for ulike typer olje- og gassfelt med utslipp til sjø/andre resipienter eller reinjeksjon til reservoaret for trykkstøtte eller deponering. Oppgavene inkluderer teknologiutvikling, utprøving og dokumentasjon i benkskala i Aquateams eget laboratorium, i pilot og fullskala hos kunder i samarbeid med leverandører og operatører.  Som en uavhengig tredjepart har Aquateam gjennomført forstudier, konseptstudier, prosess design og kvalifiseringsstudier av ny teknologi. Videre har oppgavene inkludert bestemmelse av inngående vannkvaliteter og krav til renset vann med mål å finne beste tilgjengelige teknologi mht helse, miljø, effektivitet, kostnad (investering og drift) og robusthet. 

Reservoar

Reservoaret er hjertet i oljeproduksjonen. Aquateam's ekspertise har vært benyttet til konseptstudier, evaluering av design løsninger for injeksjonsvann for økt oljeutvinning, FoU og laboratorietesting av mulige løsninger, undersøkelser av eksisterende anlegg med hensyn på injektivitetsproblemer, reservoarforsurning og løsninger for økt oljeutvinning (EOR, MeOR). Aquateam har vært involvert i gjennomføring av tilbakeflømmingsstudier og i undersøkelser for å bedre topside kontrollen av begroing i utstyr og ledninger (biofilm), korrosjon og dannelse av solids og utfellinger i utstyr topside og i transportsystemer. 

Produsert vann

Globalt produseres det per i dag 3 ganger så mye vann som olje. Dette vannet blir et stort miljøproblem dersom det ikke håndteres. Men produsert vann er også en viktig ressurs. Hva man velger å gjøre med vannet er derfor sentralt i olje- og gassproduksjonen. Valget er som oftest enten rensing av produsert vann for utslipp til sjø/andre resipienter eller reinjeksjon til reservoaret for trykkstøtte (PVRI) eller deponering.

Hovedutfordringene er som oftest knyttet til separasjonen av vann fra olje, hvor kritiske momenter er emulsjoner, "solids", prosesskjemikalier, valg og drift av renseteknologi etc. Aquateam har gjennom mange år støttet industrien i dette arbeidet gjennom

 • konseptstudier
 • evaluering av designløsninger for vannrensing
 • FoU og laboratorietesting av mulige løsninger
 • undersøkelser av eksisterende anlegg med hensyn på 
  • separasjonsproblemer
  • solids-, sulfid- og schmooproblemer
  • korrosjon
  • mikrobiell aktivitet og begroing i produsertvannsystemer
  • optimalisering av kjemikalie og piggingregimer

Aquateam er en trygg partner for et bedre miljø.

Decommissioning / nedstengning av plattformer

Miljøutfordringer knyttet til opphugging og gjenvinning av utrangerte offshoreinstallasjoner består av flere fagfelt.  Aquateam har blitt involvert i flere avviklingsprosjeker, inklusiv Brent Spar og Ekofisktanken. Vi har en innsikt i og forståelse av de forskjellige fagfelt som inngår i slike prosjekter, bl.a.: 

 • forurenset grunn/sediment
 • spredning av miljøtoksiner til åpent hav og vannsøylen
 • spredning av mineraliserte tungmetaller på og rundt installasjonen,  under flytting eller ved gjenbruk

Aquateams bredspektrede kompetanse sørger for at avvikling og nedstengning skjer på et miljømessig forsvarlig måte.