Vann, avløp og renovasjon

Selv om vannressurser normalt ikke er et knapphetsgode her i Norge, er håndteringen av vann viktig for å ivareta helse og miljø. Aquateam håndterer alle prosesser med vann, fra vannrensing til avløpsrensing, samt håndtering av slam og våtorganisk avfall. Vi bistår i evaluering av utslipp til vann og luft og er akkreditert for prøvetaking av avløpsvann.

Slam og organisk avfall

Slam og organisk avfall kan skape utfordringer dersom det ikke håndteres riktig. Aquateam kjenner prosessene og regelverket og bistår både i forhold til planlegging, søknader, drift, kvalitetsystem, risikovurderinger, lukt og disponering av biorest.

Teknologivurderinger

Aquateam kan bistå med å

  • utføre fysisk, kjemisk og biologisk karakterisering, slik at riktig behandlingsteknologi kan velges
  • vurdere eksisterende anlegg og utarbeide forslag til ombygging for å imøtekomme krav til rensing, prosess- eller biprodukter.
Aquateam kan videre bistå med
  • planlegging, gjennomføring og evaluering av pilotforsøk for å fremskaffe dimensjoneringsdata
  • dimensjonering av alle typer biologiske rensetrinn, f.eks. høybelastede biologiske rensetrinn på eksisterende kjemiske renseanlegg og biologiske rensetrinn for nitrogenfjerning
  • bistand ved igangkjøring av anlegg, garantitesting og dokumentasjon

Akkreditert prøvetaking

Aquateam er akkreditert for prøvetaking av avløpsvann på renseanlegg. I dag har vi avtale med et 20-talls avløpsrenseanlegg som gjennomfører prøvetaking iht. Aquateams kvalitetssystem. Vårt system er bygget opp for å kunne utvides med flere renseanlegg, og Aquateam tilbyr denne tjenesten til alle aktuelle renseanlegg i Norge.

Biogass

Aquateam har vært involvert i et stort antall prosjekter for å oppgradere og optimalisere eksisterende biogassanlegg og bistå ved driftsforstyrrelser.  Og vi har bred kompetanse innen prøvetaking, tolkning av driftsdata og utslippskontroll. Vi har også utført er rekke mulighetsstudier, skisse- og forprosjekter for behandling av matavfall, slam og andre organiske restprodukter i biogassanlegg.

Les mer om Biogass.

Drikkevann

Aquateam har lang erfaring med anlegg for drikkevann og gjennomfører tjenester som omfatter byggherrerådgivning, teknologivurderinger, drift av behandlingsanlegg, ROS-analyser og systemer for internkontroll og beredskap.

Byggherrerådgivning

Aquateam bidrar med:

  • utarbeidelse og bistand til anbudsgrunnlag innen prosesser for vannrensing og behandling av slam og organisk avfall
  • vurdering av tilbud
  • kvalitetssikring av anbudsdokumenter
  • testing og garantikontroller
  • aktiv partner med byggherre for å sikre avtalt kvalitet/leveranse

Avløpsrensing

Aquateams tjenester innen avløpsrensing omfatter bl.a. akkreditert prøvetaking, driftassistanse, prosess- og kapasitetsvurderinger og evaluering og håndtering av lukt.